Written by Super User

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

1. ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. บทที่ 1
3. บทที่ 2
4. บทที่ 3
5. บทที่ 4
6. บทที่ 5