Written by Super User

 

วิสัยทัศน์  

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานการให้บริการ

สืบสานประเพณี ประชาชนอยู่ดีมีสุข"

 

 

พันธกิจ

๑) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ
๒) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและคลองส่งน้ำได้รับการดูแล บำรุงรักษา ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
๓) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
๔) เด็กเยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษา สวัสดิการ และปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนาที่ตนนับถือ มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะชีวิตภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
๕) สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ไม่เป็นมลพิษ
๖) ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และอยู่ในชุมชนอย่างมี ความสุข
๗) ประชาชนได้รับการบริการด้านต่างๆจากภาครัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพ

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ได้ กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล