วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

  O39-แผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจริต-ปี-2565
  O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-2565-วงรอบ-6-เดือน
  O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ปี-2564
   
- รายงานผลการติดตามฯ-ป้องกันการทุจริตวงรอบ-6-เดือน-ปี-2564
- รายงานผลการติดตามฯ-ป้องกันการทุจริตปี-2563
- แผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจริตฯ-2564
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
- รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ประจำปี 2562