Written by Super User
Category:

 

อาชีพ

การประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น   ทำไร่ , ทำสวน , รับจ้าง , ค้าขาย , รับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

1.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง

2. โรงสีข้าว จำนวน 3 แห่ง

3. ร้านขายของชำ จำนวน 24 แห่ง

4.อู่ซ่อมรถ จำนวน 5 แห่ง

5. ร้านบริการ จำนวน 11 แห่ง