วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

งานบุคลากร

  การดำเนินการทางวินัย-กรณีป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด
  โครงการฝึกอบรม-e-GP
   
  1.แผนพัฒนาบุคลากรฯ-ปี-2563
  2.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-2563
  3.ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี-2563
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
1. ประกาศใช้แผนพัฒนา
2. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
3. แผนอัตรากำลัง-2564-2566
4. ภาระค่าใช้จ่าย-64-66ดอน
   
  ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ-พ.ศ.2563
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   
- แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ประจำปี 2562
 
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
- สรุปรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม-2562
   
- การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาสาย
   
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร-เพิ่มเติม
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล-พนง.ทั่วไป-และประเภทวิชาการ
- ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ
- ประกาศ-ก.จ.-ก.ท.-และ-ก.อบต.-เรื่อง-การคัดเลือก-การบรรจุและแต่งตั้งฯ
- คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร-ระบบแท่ง
   
- แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561-2563
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมประจำปี 2561.pdf
- แบบสรุปการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลอบต.ดอนศรีชุมที่เข้ารับการฝึกอบรมปี 2561.pdf
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563).pdf
- การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563).pdf
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2559
- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2559).pdf
- ช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านบริหารงานบุคคล.pdf