วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

1 

น.ส.อรสา ไชยเมือง 

Miss Orasa Chaimeang, 

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 12

มือถือ 09-3132-4850

ปลัด อบต.

Chief Administrator of the SAO 

 rongkai

 นางประภัสษร เรืองเดช

Mrs. Prapassorn Ruangdetch,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 13

มือถือ 08-1998-7389

 รองปลัด อบต.

Deputy Chief Administrative of the SAO

3

นายพรชัย วงศ์ประสิทธฺิ์

Mr.Pornchai Wongprasit,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 15

มือถือ 06-1323-6218

หัวหน้าสำนักปลัด

Chief of the office of the SAO

10

นางอรุณ หมอยา

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 14

มือถือ 09-3246-5422

ผู้อำนวยการกองคลัง

Director of the Division

14

นายเจษฎา กาวิละ

Mr. Jetsada  Kawila,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 18

มือถือ 08-9637-1476

นายช่างโยธา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

Director of Public Works

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน