วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

1 

น.ส.อรสา ไชยเมือง 

Miss Orasa Chaimeang, 

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 12

มือถือ 09-3132-4850

ปลัด อบต.

Chief Administrator of the SAO 

 rongkai

 นางประภัสษร เรืองเดช

Mrs. Prapassorn Ruangdetch,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 13

มือถือ 08-1998-7389

 รองปลัด อบต.

Deputy Chief Administrative of the SAO

3

นายพรชัย วงศ์ประสิทธฺิ์

Mr.Pornchai Wongprasit,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 15

มือถือ 06-1323-6218

หัวหน้าสำนักปลัด

Chief of the office of the SAO

4

น.ส.ศรัญญา บุญเรือง 
Miss Sarunyar Boonrueang

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 14

มือถือ 09-3148-5924

ผู้อำนวยการกองคลัง

Director of the Division

5

นายนิธิศ อิ่นศิริ

Mr. Nithit Ainsiri,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 18

มือถือ 08-5715-0619

ผู้อำนวยการกองช่าง

Director of Public Works