วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

กองช่าง Division of Civil Works

5 

 นายนิธิศ อิ่นศิริ

Mr. Nithit Ainsiri,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 18

มือถือ 08-5715-0619

 ผู้อำนวยการกองช่าง

Director of Public Works

 14

 นายเจษฎา กาวิละ

Mr. Jetsada  Kawila,

 นายช่างโยธา

Civil Works Chief Technician

 17

 นายสุเทพ เผ่าเต็ม

Mr. Suthep  Paotem,

 ผช.นายช่างโยธา

Help Assistant Electrician

17

 นายชาญณรงค์ บัวชุม

ผช.นายช่างไฟฟ้า

Help Assistant Electrician