14

 นายเจษฎา กาวิละ

Mr. Jetsada  Kawila,

 นายช่างโยธา

Civil Works Chief Technician

 17

 นายสุเทพ เผ่าเต็ม

Mr. Suthep  Paotem,

 ผช.นายช่างโยธา

Help Assistant Electrician

17

 นายชาญณรงค์ บัวชุม

ผช.นายช่างไฟฟ้า

Help Assistant Electrician

1  นายเจษฏา จำรัส

ผช.นายช่างสำรวจ

1 นางสาวอังคนิภา ใจคำ ผช.นายช่างเขียนแบบ
2 นายศิริพงษ์ วงศ์รักษา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า)