วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-2565

***************************************************

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

***************************************************

O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน-ประจำปี2565-วงรอบ-6-เดือน

***************************************************

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564

   ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผน-ปีงบประมาณ-2564
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564

***************************************************

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-2565

***************************************************

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

  ประกาศติดตามแผน-63-อบต.ดอนศรีชุม 
  ประกาศแถลงผลการดำเนินงาน-2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
***************************************************

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน-2564
   ส่วนที่-1-บทนำ
   ส่วนที่-2-บัญชี-โครงการ-กิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
***************************************************

 - ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2563.pdf
 - หน้าปกแผนดำเนินงาน 2563.pdf
 - แผนดำเนินงาน 2563 ส่วนที่-1.pdf
 - แผนดำเนินงาน 2563 ส่วนที่-2.pdf

***************************************************************

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

***************************************************************

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
***************************************************

 - ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2562.pdf
 - หน้าปกแผนดำเนินงาน 2562.pdf
 - แผนดำเนินงาน 2562 ส่วนที่-1.pdf
 - แผนดำเนินงาน 2562 ส่วนที่-2.pdf

- ประกาศคิดตามแผนประจำปี 2561-อบต.ดอนศรีชุม.pdf
- แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2561.pdf
- ผลการดำเนินงานในวงรอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน) ประจำปี 2561-บันทึกอัตโนมัติ.pdf 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
***************************************************

 - ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561.pdf
 - หน้าปกแผนดำเนินงาน61.pdf
 -  แผนดำเนินงาน 61 ส่วนที่-1.pdf
 - แผนดำเนินงาน 61 ส่วนที่-2.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ประกาศคิดตามแผน-61-ตค.60-มีค.61อบต.ดอนศรีชุม.pdf
- ผลการดำเนินโครงการตามแผนสี่ปีในรอบตค.60-มีค.61.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ประกาศคิดตามแผน-60-เมษา-ตุลาคม อบต.ดอนศรีชุม.pdf
- สรุปการติดตามประเมินผลแผน 2560.pdf
- ประกาศแถลงผลการดำเนินงาน 2560.pdf
- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560.pdf
- ปก-แผนการดำเนินงานประจำปี 2560.pdf
- สรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2560.pdf

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน