Written by Super User
  o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในอบต.ดอนศรีชุม ปี 2566
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในอบต.ดอนศรีชุม ปี 2566
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในอบต.ดอนศรีชุม ปี 2566
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี-2566
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-ปี-2566
   
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี-2565
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-64
  การดำเนินการตามมาตรการประจำปี พ.ศ.2563