Written by Super User

anigifนายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมมอบหมายให้ นางพิมประภาพร คำน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานการกุศล และกิจกรรมงานอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ประจำเดือนเมษายน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุม (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง) ศึกษาทำความเข้าใจ ในเรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ อบต.ดอนศรีชุม พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน การเสริมสร้างจริยธรรมในการทำงาน และในการนี้คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของพนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2

อ่านต่อ: ประชุมเตรียมการดำเนินงานการกุศล และกิจกรรมงานอื่นๆ
Written by Super User

anigifงานประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

อ่านต่อ: จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
Written by Super User

anigifองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พศ.2566 โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ในรูปแบบคณะกรรมการฯ) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการให้บริการประชาชน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพื้นที่ตำบลดอนศรีชุม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงาน โครงการในแผนฯ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมรวมจำนวน 19 คน เข้าร่วมประชุมและจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ผลจากการมีส่วนร่วมในการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พศ.2566 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดทำเพิ่มเติมได้ เพื่อให้แผนงาน/โครงการตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพื้นที่ตำบลดอนศรีชุมต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2

อ่านต่อ: เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ในรูปแบบคณะกรรมการฯ)