วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2560

ประกาศองการบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2560

1. ประกาศ การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรับเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจำนวน 6 สาย
2. ประกาศ การการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายสันเก๊าตุ้ม หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
3. ประกาศ การการเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวถนน คสล.พร้อมผนังรางระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสายลมโชย หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา
4. ประกาศ การการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบวกขมิ้น หมู่ 4 บ้านทุ่ง
5. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
6. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำเหมืองร่องสะเด็ด
7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมซ่อม-ปรับปรุง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง
8. โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองประปา หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา
9. โครงการติดตั้งเสาไฟทางสาธารณะ ถนนสาย ชบ. 4008 บ้านดอกคำใต้-จำไก่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
10. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองร่องสะเด็จ (ตอนล่าง) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
11. โครงการปรับปรุงพื้นอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
12. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลดอนศรีชุม
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างการไฟฟ้าดอกคำใต้ เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินสายดอกคำใต้ – จุน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
15. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำเหมืองร่องสะเด็ด (ตอนล่าง)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน