ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนทุกส่วนงานของอบต.ดอนศรีชุม ปี 2566
  สถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการชุมชน-ปี-2566
  สถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ-ปี-2566
  สถิติการให้บริการประชาชน-ปี-2566
  สถิติการให้บริการประชาชนด้านบริการและควบคุมการก่อสร้าง-ปี-2566
  สถิติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ปี 2566
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดเก็บภาษี-ปี-2565
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ-เบี้ยยังชีพ-ปี-2565
  สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2565
  ไตรมาส-1
  ไตรมาส-2
  ไตรมาส-3
  ไตรมาส-4
   
  สถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ
  สถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการชุมชน
  3.สถิติการให้บริการประชาชนด้านบริการและควบคุมการก่อสร้าง
  4.สถิติการให้บริการประชาชน
  5.สถิติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
- สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม-ไตรมาส-1-2-ปีงบประมาณ-2564.pdf
- สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
- สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
- สรุปสถิติการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 4 ไตรม.pdf
- สรุปร้องเรียน 4 ไตรมาส.pdf
- สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์
- สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร