วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

สถิติเยี่ยมชม

045948
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
116
210
116
45147
2171
2433
45948

Your IP: 18.206.13.39
2019-08-25 23:31
SingCyber

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี/งานประจำปี

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี/งานประจำปี

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

 

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

วันบุญประเพณีพระธาตุจำปาหลวง

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีนายแก้ว (ไม่ทราบนามสกุล) นักบุญนุ่งขาวห่มขาวชาวลำพูน ร่วมกับชาวบ้านทุ่งหลวงสร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งโดยให้ชื่อว่า “พระธาตุจำปาหลวง” และได้สร้างศาลาธรรมอีกหนึ่งหลัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงได้กำหนด วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ เหนือ (กุมภาพันธ์) ของทุกปี เป็นวันบุญประเพณีพระธาตุจำปาหลวง

 

เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในช่วงฤดูหนาว

-วัดจำปาหลวง

 หมู่ที่ ๖

งานวันดอกคำใต้งาม

อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ จัดงาน วันดอกคำใต้งาม ณ สนามหน้าที่ว่าอำเภอดอกคำใต้ เพื่อสร้างพลังความเข้มแข็งสามัคคี ความสามารถของสตรี ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะ ตลอดจนร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในช่วงฤดูหนาว

ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา  เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นที่รู้กันว่าเป็นวันเกิดพระธรรม   ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้ประกาศหลักธรรมคำสอนของพระองค์  เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันในวันนั้นนำไปเผยแผ่

 

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๔

ศาสนาสถานในพื้นที่

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมานานมีการทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็นสุข  และกิจกรรมอื่นๆ

วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี

บ้านของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลดอนศรีชุม

วันวิสาขบูชา

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือเดือน ๖  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน

 พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร  บริจาคทาน  ปฏิบัติธรรมที่วัด  รักษาศีล  ไหว้พระ  สวดมนต์  ฟังธรรม  เวียนเทียน  เจริญภาวนาฯ

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ    เดือน ๖

 ศาสนาสถานในพื้นที่

วันเข้าพรรษา

(ประเพณีหล่อ/แห่เทียนเข้าพรรษา)

การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์  ทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ  เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ  ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน             มีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย   คือ ประเพณีหล่อ/แห่เทียนเข้าพรรษา

วันแรม ๑ ค่ำ

เดือน ๘

 ศาสนาสถานในพื้นที่

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

วันอาสาฬหบูชา

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสปตนมฤคทายวัน  จนพระอัญญาโกณฑัญญะ  ได้          บรรลุธรรม  และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธ-ศาสนาจนถือได้ว่า  เป็นวันแรกที่มี พระพุทธ    พระธรรม

และพระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ

เดือน ๘

ศาสนาสถานในพื้นที่

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

(มีกิจกรรมมอบใบประกาศแม่ดีเด่นตำบลดอนศรีชุม)

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ผู้ทรงประทานความรัก  ความเมตตา  และเสียสละความสุขส่วนพระองค์  ส่งเสริมอาชีพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  องค์กรและหน่วยงานต่างๆ    ได้จัดสถานที่ไว้สำหรับ        ลงนามถวายพระพร และมีการจัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ รณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ  การจัดนิทรรศการ ประดับธงชาติตามสถานที่ราชการ  อาคาร บ้านเรือน ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี ฯ

วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี

ที่ทำการอำเภอดอกคำใต้

 

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

ประเพณีสลากภัต      

ประเพณีสลากภัต ภาคเหนือเรียกว่า ประเพณีทานก๋วยสลาก นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน ๑๒ ถึงเดือนยี่ของทุกปี สาเหตุที่ถือปฏิบัติกันเช่นนี้ก็เพราะว่า เป็นช่วงที่ชาวบ้านได้ทำนากันเสร็จแล้ว หยุดพักผ่อน พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่วัดไม่ได้ไปไหน โดยมีการรวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บ้านนำผลไม้และอาหารคาวหวานรวมทั้งไทยทานต่างๆไปตั้งเป็นกัณฑ์สลากถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ เป็นประเพณีใหญ่สำหรับหมู่บ้านและวัดนั้น ๆ

เดือน ๑๒ ถึงเดือนยี่ของทุกปี

 ศาสนาสถานในพื้นที่

๑๐

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา  หมายถึง  วันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่   หรือในวัดแห่งเดียวตลอด  ๓ เดือน   พระสงฆ์ได้ทำปวารณา   เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตน    เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์  ความเคารพนับถือและสามัคคีกัน   เมื่อออกพรรษาแล้วจะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน   พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญทำทาน    รักษาศีลและฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ

เดือน ๑๑

ศาสนาสถานในพื้นที่

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

๑๑

ประเพณีลอยกระทง

ลอยกระทง  เป็นประเพณีที่สำคัญ  ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยมีความเชื่อหลายประการ  เช่น แสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้  การขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ การสะเดาะเคราะห์และสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง  และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอกคำใต้

วันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ)

เดือน ๑๒

ข่วงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองดอกคำใต้

๑๒

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(มีกิจกรรมมอบใบประกาศพ่อดีเด่นตำบลดอนศรีชุม)

วันที่ระลึกคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระผู้ทรงกอปรด้วยพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า  ไม่เลือกชาติ  ศาสนา  ที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารและประเทศชาติ  มีความผาสุก และเจริญก้าวยิ่งๆขึ้น  องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้จัดสถานที่ไว้สำหรับลงนามถวายพระพร    และมีการจัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์   รณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ การจัดนิทรรศการ   ประดับธงชาติตามสถานที่ราชการ  อาคาร บ้านเรือน   ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี ฯ

วันที่ ๕ ธันวาคม

ของทุกปี

ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

๑๓

งานประเพณีสรงน้ำ   พระนอน

เป็นประเพณีของประชาชนตำบลดอนศรีชุม ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำตำบลที่งดงามและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของชาวบ้านมานานมีการทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระนอน และกิจกรรมอื่นๆ ตามแต่ศรัทธา

เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

วัดบ้านทุ่ง