Written by Super User

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี/งานประจำปี

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

 

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

วันบุญประเพณีพระธาตุจำปาหลวง

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีนายแก้ว (ไม่ทราบนามสกุล) นักบุญนุ่งขาวห่มขาวชาวลำพูน ร่วมกับชาวบ้านทุ่งหลวงสร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งโดยให้ชื่อว่า “พระธาตุจำปาหลวง” และได้สร้างศาลาธรรมอีกหนึ่งหลัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงได้กำหนด วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ เหนือ (กุมภาพันธ์) ของทุกปี เป็นวันบุญประเพณีพระธาตุจำปาหลวง

 

เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในช่วงฤดูหนาว

-วัดจำปาหลวง

 หมู่ที่ ๖

งานวันดอกคำใต้งาม

อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ จัดงาน วันดอกคำใต้งาม ณ สนามหน้าที่ว่าอำเภอดอกคำใต้ เพื่อสร้างพลังความเข้มแข็งสามัคคี ความสามารถของสตรี ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะ ตลอดจนร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในช่วงฤดูหนาว

ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา  เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นที่รู้กันว่าเป็นวันเกิดพระธรรม   ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้ประกาศหลักธรรมคำสอนของพระองค์  เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันในวันนั้นนำไปเผยแผ่

 

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๔

ศาสนาสถานในพื้นที่

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมานานมีการทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็นสุข  และกิจกรรมอื่นๆ

วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี

บ้านของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลดอนศรีชุม

วันวิสาขบูชา

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือเดือน ๖  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน

 พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร  บริจาคทาน  ปฏิบัติธรรมที่วัด  รักษาศีล  ไหว้พระ  สวดมนต์  ฟังธรรม  เวียนเทียน  เจริญภาวนาฯ

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ    เดือน ๖

 ศาสนาสถานในพื้นที่

วันเข้าพรรษา

(ประเพณีหล่อ/แห่เทียนเข้าพรรษา)

การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์  ทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ  เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ  ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน             มีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย   คือ ประเพณีหล่อ/แห่เทียนเข้าพรรษา

วันแรม ๑ ค่ำ

เดือน ๘

 ศาสนาสถานในพื้นที่

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

วันอาสาฬหบูชา

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสปตนมฤคทายวัน  จนพระอัญญาโกณฑัญญะ  ได้          บรรลุธรรม  และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธ-ศาสนาจนถือได้ว่า  เป็นวันแรกที่มี พระพุทธ    พระธรรม

และพระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ

เดือน ๘

ศาสนาสถานในพื้นที่

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

(มีกิจกรรมมอบใบประกาศแม่ดีเด่นตำบลดอนศรีชุม)

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ผู้ทรงประทานความรัก  ความเมตตา  และเสียสละความสุขส่วนพระองค์  ส่งเสริมอาชีพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  องค์กรและหน่วยงานต่างๆ    ได้จัดสถานที่ไว้สำหรับ        ลงนามถวายพระพร และมีการจัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ รณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ  การจัดนิทรรศการ ประดับธงชาติตามสถานที่ราชการ  อาคาร บ้านเรือน ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี ฯ

วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี

ที่ทำการอำเภอดอกคำใต้

 

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

ประเพณีสลากภัต      

ประเพณีสลากภัต ภาคเหนือเรียกว่า ประเพณีทานก๋วยสลาก นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน ๑๒ ถึงเดือนยี่ของทุกปี สาเหตุที่ถือปฏิบัติกันเช่นนี้ก็เพราะว่า เป็นช่วงที่ชาวบ้านได้ทำนากันเสร็จแล้ว หยุดพักผ่อน พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่วัดไม่ได้ไปไหน โดยมีการรวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บ้านนำผลไม้และอาหารคาวหวานรวมทั้งไทยทานต่างๆไปตั้งเป็นกัณฑ์สลากถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ เป็นประเพณีใหญ่สำหรับหมู่บ้านและวัดนั้น ๆ

เดือน ๑๒ ถึงเดือนยี่ของทุกปี

 ศาสนาสถานในพื้นที่

๑๐

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา  หมายถึง  วันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่   หรือในวัดแห่งเดียวตลอด  ๓ เดือน   พระสงฆ์ได้ทำปวารณา   เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตน    เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์  ความเคารพนับถือและสามัคคีกัน   เมื่อออกพรรษาแล้วจะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน   พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญทำทาน    รักษาศีลและฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ

เดือน ๑๑

ศาสนาสถานในพื้นที่

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

๑๑

ประเพณีลอยกระทง

ลอยกระทง  เป็นประเพณีที่สำคัญ  ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยมีความเชื่อหลายประการ  เช่น แสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้  การขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ การสะเดาะเคราะห์และสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง  และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอกคำใต้

วันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ)

เดือน ๑๒

ข่วงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองดอกคำใต้

๑๒

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(มีกิจกรรมมอบใบประกาศพ่อดีเด่นตำบลดอนศรีชุม)

วันที่ระลึกคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระผู้ทรงกอปรด้วยพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า  ไม่เลือกชาติ  ศาสนา  ที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารและประเทศชาติ  มีความผาสุก และเจริญก้าวยิ่งๆขึ้น  องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้จัดสถานที่ไว้สำหรับลงนามถวายพระพร    และมีการจัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์   รณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ การจัดนิทรรศการ   ประดับธงชาติตามสถานที่ราชการ  อาคาร บ้านเรือน   ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี ฯ

วันที่ ๕ ธันวาคม

ของทุกปี

ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

๑๓

งานประเพณีสรงน้ำ   พระนอน

เป็นประเพณีของประชาชนตำบลดอนศรีชุม ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำตำบลที่งดงามและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของชาวบ้านมานานมีการทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระนอน และกิจกรรมอื่นๆ ตามแต่ศรัทธา

เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

วัดบ้านทุ่ง