วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
- ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ
- ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ส่วนที่ 3 รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม.pdf
- ส่วนปก.pdf
- ข้อบัญญัติ 2562 ฉบับเต็ม.pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61
- ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี 2561.pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 59
1. หน้าปก
2. บันทึกและประกาศใช้ข้อบัญญัติ 59
3. รวมทุกแผนงาน