Written by Super User
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567
บันทึกประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567
ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปี-2566
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ-ปี2565
รายละเอียดข้อบัญญัติตำบล-งบประมาณปี-2565
ข้อบัญญัติตำบล-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
- ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ
- ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ส่วนที่ 3 รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม.pdf
- ส่วนปก.pdf
- ข้อบัญญัติ 2562 ฉบับเต็ม.pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61
- ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี 2561.pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 59
1. หน้าปก
2. บันทึกและประกาศใช้ข้อบัญญัติ 59
3. รวมทุกแผนงาน