Written by Super User

anigif

นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง ในการ "เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร" เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ให้ผู้นำ ทำก่อน มอบคำอวยพรปีใหม่ 2567 ให้บุคลากรในองค์กร เป็นแบบอย่างในการปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY เพียงแค่คำอวยพรที่มอบให้กันและกันก็เพียงพอแล้ว ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาฯ ว่าด้วยระเบียบวาระที่ 4) เรื่องอื่นๆ

อ่านต่อ: ขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
Written by Super User

anigif

นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มอบหมายให้คณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาฯ ว่าด้วยระเบียบวาระที่ 4) เรื่องอื่นๆ โดยมีนางสาวอรสา ไชยเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม (ประธานกรรมการ) และนายศราวุฒิ กันทะวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการทางประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ที่บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม ให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ และเพื่อเป็นการ ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม เป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ต่อไป ในการนี้ได้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ติดตามอ่านได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.donsrichum.go.th

อ่านต่อ: ตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Written by Super User

1

 

ประชาสัมพันธ์...เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ (ITA 2567) ตามช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา