Written by Super User

ประกาศองการบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2559

1. ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก หมู่ที่ 6
2. ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
3. ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง ถมปรับที่พื้นที่และก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนา
4. ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3
5. ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 2
6. ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 6