วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

สมาชิกสภา อบต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Members of Donsrichum Sub district Administrative Organization Council

 

  5

นายสนั่น ดีปัญญา 

Mr. Sanan Deepunya,

 ประธานสภา อบต.

Chairman of the SAO Council

 6

นางสาวพัชรา กันยานะ 

Mrs. Patchara Kanyana,

 รองประธานสภา อบต.

Vice Chairman of the SAO Council

 7

นายวิทวัส ปัญญา

Mr. Witawat Punya

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

  9

 นายตั๋น ใจดี

Mr. Tun  Jaidee

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

  10

 นางวันเพ็ญ คำอร

Mrs. Wunpen  Comon

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

  11

 นายสงัด ปัญญา

Mr.  Sangad Panya

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

  12

 นายศิริพงษ์ เมืองชุม

Mr. Siripong Muangchum

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

  13

 นายคำรณ ปวงคำตัน(ลาออก)

Mr. Khamron  Phuangkhamtan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

  14

 นายวรรณเชษฐ์ คนงาน

Mr. Wannachet Konngan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
  15

 นายวิเชษฐ์ ใสสม

Mr. Wichet  Saisom

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

  16

 นายบุญธรรม ธรรมขันธ์ 

Mr.  Buntham Thammakhan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙