วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Director of Sub-district Administrative Organization

 

 1 

นายสม อุปนันท์

Mr. Som Upanun,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 20

มือถือ 08-9701-6374

 นายก อบต.

Chief Executive of the SAO

  2

นายสมนึก วงค์รักษา

Mr. Somnuck Wongruksa,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 21

มือถือ 06-2541-1033

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  3

นายสัญญา นันทชาติ

Mr. Sanya  Nantachat,

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 21

มือถือ 08-6923-8578

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  90763724 821819728302809 3061465891318267904 n

นางพิมประภาพร คำน้อย

Mrs.Pimprapaporn Khamnoi

โทรศัพท์ 0-5449-1588 ต่อ 21

มือถือ 08-4649-1731

 เลขานุการนายก อบต.

Secretary to the Chief Executive of the SAO