Written by Super User

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Director of Sub-district Administrative Organization

 

 nayok 

นายจีรพันธ์ จำรัส

โทร.08 0835 0778

 นายก อบต.

Chief Executive of the SAO

  rong1

นางพิมประภาพร คำน้อย

โทร.08 4649 1731

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  rong2

นายจิ่ง ไชยวังเทพ

โทร.08 7178 2158

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  reka

นายวิทวัส ปัญญา

โทร.09 7071 3716

 เลขานุการนายก อบต.

Secretary to the Chief Executive of the SAO