10 นางอรุณ หมอยา ผู้อำนวยการกองคลัง

Director of the Division

 12

น.ส.อัจจิมาภรณ์ คำมาบุตร

Miss Autjimaporn Khammaboot,

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Revenue Collecting Technical Officer

3 นางรุ่งทิวา สุทธิตานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน