วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดอนศรีชุม

นายสิวะพันธ์  เจนใจ

๑๓๒ หมู่ที่ ๑

บ้านดอนเหล็ก

สาขา ภาษาและวรรณกรรม

ความสามารถด้านศาสนพิธี

1 

นางตุ๊ด เลิศภา

๒๒๔ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองประปา

สาขา หัตถกรรม

การสานหิง ภูมิปัญญาด้านประมง

 

นายติ๊บ เลิศภา

๕๑ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองประปา

สาขาหัตถกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์

 

นางหมา ใจบุญ

๙๖ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง

สาขาศิลปกรรม

อนุรักษ์บ้านโบราณ

 

นายเสาร์ ใจบุญ

๒๔๔ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง

สาขาเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาด้านสัตว์

 5

นายอดิเรก กิตติวัชรพงศ์

๗ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่ง

สาขาเกษตรกรรม

การเพาะเห็ด

 6

นางเกียง พรหมเสน

๘๙ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง

สาขาอุตสาหกรรม

การทำปลาร้า

 7

นางจันทร์ ใจบุญ

๑๓๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง

สาขาหัตถกรรม

การจักสานตะกร้า

 8

นางทองปัน ใจบุญ

๑๕ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง

สาขาหัตถกรรม

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

 9

๑๐

นางกฤติยา ใจบุญ

๑๕/๑หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง

สาขาเกษตรกรรม

การเลี้ยงสุกร

 10
 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน