วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

1

2