Written by Super User

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

1

2