วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564

1. ตุลาคม 2563
2. พฤศจิกายน 2563
3. ธันวาคม 2563
4. มกราคม 2564
5.  กุมภาพันธ์ 2564
6.  มีนาคม 2564
7.  เมษายน 2564
8.  พฤษภาคม 2564
9.  มิถุนายน 2564
10.  กรกฎาคม 2564
11.  สิงหาคม 2564
12.  กันยายน 2564