Written by Super User

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

จดหมายข่าว (เอกสารแนบที่ 1)
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี (เอกสารแนบที่ 2)