Written by Super User

169326132 294732115704408 3263319564381721072 n

 

นายสม อุปนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ร่วมถ่ายรูปทำข่าวประชาสัมพันธ์เป็นแบบอย่างผู้นำต่อต้านการทุจริต อันแสดงถึงการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต

Written by Super User

anigifการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ การพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ได้ให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยแนะนำตนเองและงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลดอนศรีชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และเปิดโอกาสให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนการ ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาภัยแล้งตำบลดอนศรีชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

อ่านต่อ: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
Written by Super User

anigifนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมนำทีมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานและพื้นที่ให้บริการประชาชน ในกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัดพะเยา ตามนโยบายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

อ่านต่อ: กิจกรรม Big Cleaning Day