Written by Super User

anigifนางพิมประภาพร คำน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมนำใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (ซึ่งได้รับมอบจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคําผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) ให้แก่นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) ใบประกาศฯ ตามกล่าวให้ไว้เพื่อแสดงว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระดับ A" (ได้คะแนนรวม 87.33) ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมได้มอบเกียรติบัตร ยกย่อง และเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 3 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

อ่านต่อ: เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Written by Super User

anigifองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานการคัดแยกขยะระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ที่มีเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะของตำบลดอนศรีชุม มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและสร้างวินัยการรักษาความสะอาดให้กับบ้านเรือนและชุมชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

อ่านต่อ: ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานการคัดแยกขยะ
Written by Super User

270186178 681705512986180 6592995592447071752 nนายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ร่วมถ่ายรูปทำข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เพื่อเป็นแบบอย่างผู้นำต่อต้านการทุจริต อันแสดงถึงการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องในวันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตามระเบียบวาระที่ 4 ของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565