Written by Super User
Category:

anigifนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเชิดชูเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลจปฐ.ไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เป็นผู้นำเสนอผลงาน)