วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

รับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (ITA 2565)

anigifนายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม รับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (ITA 2565) จากนางประภัสษร เรืองเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมซึ่งเป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมรับใบประกาศฯ จากนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยาที่ผ่านมา โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ A (ได้คะแนนรวม 89.37) ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้ทีมงาน ITA 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน