Written by Super User
Category:

anigifองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พศ.2566 โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ในรูปแบบคณะกรรมการฯ) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการให้บริการประชาชน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพื้นที่ตำบลดอนศรีชุม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงาน โครงการในแผนฯ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมรวมจำนวน 19 คน เข้าร่วมประชุมและจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ผลจากการมีส่วนร่วมในการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พศ.2566 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดทำเพิ่มเติมได้ เพื่อให้แผนงาน/โครงการตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพื้นที่ตำบลดอนศรีชุมต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2