วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

- ข้อบัญญัติของ-อบต.ดอนศรีชุม-เรื่อง-กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-ปี-2562
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550.pdf
- ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- พรบ.อบต 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2552.pdf
- ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย-2561-ประกาศราชกิจจาฯ.PDF
พรบ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546.pdf
TraffyFondue