วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

OTOP ในชุมชน

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

ประเภทผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่ม

1. ประเภทอาหาร
2. ประเภทเครื่องดื่ม
3. ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย
4. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

 

ประเภทอาหาร

ชื่อกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ แหนมหมู และแคบหมู

ที่อยู่ บ้าน

 

โทรศัพท์

ประธานกลุ่ม

 

 

 

ชื่อกลุ่ม กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์

ที่อยู่ บ้าน

 

โทรศัพท์ มือถือ

ประธานกลุ่ม นาง

ประเภทผ้า และ เครื่องแต่งกาย

 

ชื่อกลุ่ม กลุ่มหัตถกรรม

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ที่อยู่ บ้าน

โทรศัพท์

ประธานกลุ่ม นาง

 

ชื่อร้าน กลุ่มหัตถกรรม

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

 

ที่อยู่ บ้าน

โทรศัพท์ มือถือ

ผู้ประกอบการ

 

 

ประเภท “ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก”

 

ชื่อกลุ่ม กลุ่มจักสาน

ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้จักสาน จากไม้ไผ่

ที่อยู่ บ้าน

 

โทรศัพท์

ประธานกลุ่ม

 

ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์

ที่อยู่ บ้าน

โทรศัพท์

ประธานกลุ่ม นาย

 

ประเภท “สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร”

 

ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพร

 

ที่อยู่ บ้าน

โทรศัพท์

ประธานกลุ่ม

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Donsrichum Sub-district Administrative Organization (SAO) Dokkhamtai Phayao
Address 288 Moo 4 Dokkhamtai-Chamkai Road Dokkhamtai Phayao Thailand 56120
Tel./Fax 0 54491588, Website : www.donsrichum.go.th, Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO